Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatban felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://dunakanyaresztetika.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Dr. Kondorosi Ildikó e.v.
A szolgáltató székhelye: 2623 Kismaros Zrínyi u. 19.
Adószáma: 65266744-1-33, HU65266744

email címe: ildiko.kondorosi@gmail.com

A szerződés nyelve: magyar

2. Alapvető rendelkezések:

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 
 • Jelen Szabályzat 2021. december 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépés előtt 15 (tizenöt) nappal köteles a weboldalán közzétenni. 
 • Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 
 • Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
   
 • A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 
 • A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 
 • Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

 • A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forint alapúak és opcionálisan más devizára konvertáltak, tartalmazzák a törvényben előírt fogyasztási adót, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. 
 • A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. 
 • Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy Felhasználó elálljon a szerződéstől.

4. Szállítási módok:

5. A megrendelések visszaigazolása és a szerződés létrejötte

 • Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet.
 • A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről (szerződés létrejötte).
 • Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik.

  Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

  Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

6. Elállás joga

Az elállás jogát az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, azt Fogyasztó köteles a Szolgáltató e mail címére küldött e mailben jelezni.

A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján a Fogyasztó az elállási jogát nem gyakorolhatja egyebek mellett:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
 • olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Figyelemmel a Szolgáltató által a webáruházban kínált termékek jellegére, a Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy egészségvédelmi és higiéniai okokból elállási jogát nem gyakorolhatja a termék(ek) felbontását követően, illetve fogyasztó kifejezett kérésére előállított termék(ek) esetében.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét.

Fogyasztó köteles a terméket úgy csomagolni, hogy az a visszaszállítás során ne sérülhessen. A nem megfelelő csomagolásból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató a termék visszaérkezését visszaérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Fogyasztó a köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

7. Panaszkezelés

 • Célunk, hogy valamennyi megrendelést a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsünk. Amennyiben mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, ezt kérjük a ildiko.kondorosi@gmail.com címen vagy postai levélben közölje.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Ügyfelünk a panaszának elutasítása esetén panaszával békéltető testület eljárását kezdeményezheti vagy a Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat:

Békéltető testület:

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon: +36 1 269 0703
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: http://www.pestmegyeibekelteto.hu

 • Békéltető testületek listája: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Eredménytelen eljárás esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok érvényesítésének biztosítása érdekében.
 • A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

Fogyasztóvédelmi Hivatal:

A Fogyasztóvédelmi Hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben:

8. Vásárlási útmutató

shop.dunakanyaresztetika honlap oldalain lehetőség van szolgáltatások és termékek online történő megvásárlására.

A megrendelések a woocommerce webshop motoron segítségével történnek.

Vásárlás folyamata (megrendelés, teljesítés feltétele)

A Felhasználó a kosarában található termékek és szolgáltatások a pénztár oldalon történő, online kifizetésével véglegesíti megrendelését. A Szolgáltató 48 órán belül e-mailen megküldi a Megrendelő részére a visszaigazolást a rendelés feldolgozásának megkezdéséről, a megrendelt tételekről és a megrendelést érintő további adatokról.

Fizetési feltételek
shop.dunakanyaresztetika honlapon az alábbi fizetési lehetőség áll rendelkezésre:

1. Bankkártya vagy Barion egyenleg
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013

A bankkártya adataihoz mi nem férünk hozzá, nem tároljuk és nem is élünk vissza velük.

 • A megrendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében munkanapokon, munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 • Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-7 munkanapon belül.
 • Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

9. Vegyes rendelkezések

 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Kismaros, 2021. december 1.

0
  0
  Kosár
  Még 80.000 Ft hiányzik az ingyenes szállításhoz
  A kosár üresVásárlás
   Szállítási díj kiszámítása
   Kupon felhasználása
   kettős védelem
   Bármely C-vitaminos termék és fényvédő vásárlása esetén 15% kedvezményt kap a kettő árából, és egy ajándék alvómaszkot a készlet erejéig!